Drodzy Uczniowie i Rodzice

prosimy o głosowanie na prace naszych uczniów

Klaudia Skóra, Nela Sasak, Noe Sasak

na stronie http://www.oczamimlodych.pl/    od 1 lipca do 14 lipca

w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego "Świat Oczami Młodych" do tematu "Czas na zdrowie"

Praca Noe Sasak

Praca Neli Sasak

Praca Klaudii Skóra 

Drodzy Uczniowie

przypominamy, że w dniach 12,13 czerwca należy oddać wypożyczone podręczniki szkolne

do nauczycieli przedmiotu.

 Prosimy również o zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej. 

 

 

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Osoba pisząca na kartce papieru, widoczne dłonie i długopisFot. Photogenica

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

W liście minister Anna Zalewska podkreśla, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Szefowa MEN wskazuje także na to, że może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Minister Anna Zalewska zwraca się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania z zasobów sieci.

– Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne – wskazuje w swoim liście szefowa MEN.

Minister edukacji prosi również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

Gry komputerowe

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

  • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
  • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
  • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
  • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
  • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
  • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
  • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
  • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
  • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Działania szkoły wynikające z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U., poz. 59, art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

Pozostałe działania MEN

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Planowane jest również utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – działanie Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z MEN. OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej  w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora). Sieć ta będzie operowana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie, oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

1) usługi dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz

2) dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Wdrożenie OSE pozwoli na m.in.: zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.

Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych” oraz innymi materiałami. Materiał dostępny jest pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/.

Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.

Dodatkowo w ministerstwie edukacji powstaje Zespół Kryzysowy, którego zadaniem jest podjęcie szerokorozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie. W skład Zespołu zaproszone zostaną instytucje publiczne i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym te realizujące działania zlecone przez MEN w ramach zadania publicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

Bardzo  dziękujemy za wpłaty na Radę Rodziców dokonane w ubiegłym roku szkolnym 2015/2016. Dokładne rozliczenie zebranych środków zostało przedstawione trójkom klasowym.

Rada rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ustaliła składkę w wysokości 20 złotych rocznie od rodziny. Jednak rodzic może zadeklarować kwotę, jaką może wpłacać i równie dobrze może to być 10, 20, czy 30 złotych, składka może być także podzielona na raty.

Składki na komitet rodzicielski są dobrowolne. Podkreślamy jednak, że te pieniądze wracają do uczniów. Kupujemy bowiem za nie pomoce dydaktyczne, nagrody konkursowe itp., organizujemy imprezy wewnątrzszkolne. Pośrednio lub bezpośrednio zawsze więc trafiają one do uczniów. Te fundusze bardzo wspierają szkołę. Rada Rodziców dba o to, by uczciwie i solidnie zarządzać funduszami, które pochodzą ze składek rodziców. Wszystkie pieniądze wpływają na konto, są księgowane i dokładnie rozliczane. Rada Rodziców wspiera potrzeby szkoły zwłaszcza jeśli chodzi o remont lub poprawę wyglądu budynku szkoły.

Bardzo prosimy o wpłaty do trójek klasowych i raz jeszcze bardzo dziękujemy za wpłaty w poprzednim roku szkolnym.

                                                                                      Rada Rodziców

 

 

Najlepsi uczniowie w roku szk. 2015/16

 Szkoła Podstawowa

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Weronika Tymczyna - 5,45

Marcelina Gomułka - 5,73

Justyna Puzon - 5,73

Klaudia Skóra - 4,91

Anna Bieszczad - 5,64

Kacper Gwóźdź - 5,64

Milena Bała - 4,82

Zuzanna Czaja - 5,55

Marcelina Kubisztal - 5,45

Martyna Kędzior - 4,82

Jakub Wodzień - 5,36

Jakub Korzeniowski - 5,18

Zuzanna Kędzior - 4,82

Kacper Wołowiec - 5,18

Konrad Mazur - 5,18

Nela Sasak - 4,82

 

Gabriela Nawała 5,18

 

 

Mateusz Więcek - 5,18

 

 

Alicja Florkiewicz - 5,18

 

 

Kornelia Paterka - 5,00

 

 

Wioletta Borek - 4,82

 

Gimnazjum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Małgorzata Czaja - 5,53

Maksymilian Kowalczyk - 5,07

Izabela Czaja - 5,67

Julia Cebulska - 5,27

Karol Mazur - 5,00

Nadia Bała - 5,00

Karolina Szczudło - 5,07

Jakub Wielgus - 4,93

Katarzyna Mazur - 4,93

Kinga Strzałka - 5,00

Krzysztof Polek - 4,87

Julia Bandzyra - 4,80

Maria Wielgus - 5,00

Krzysztof Puzon - 4,87

 

Michał Król - 4,93

Magdalena Kłos - 4,80

 

Gabriela Korzeniowska - 4,87

 

 

Aleksandra Sotel - 4,80

 

 

Wiktoria Szczygieł - 4,80

 

 

 

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Weronika Tymczyna 

Małgorzata Czaja

Marcelina Gomułka 

Julia Cebulska

Anna Bieszczad 

Izabela Czaja

Justyna Puzon   
Kacper Gwóźdź

 

Marcelina Kubisztal 

 

 

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

 

Sprawdzian - część pierwsza

języki obce

 

język polski

matematyka

razem

język angielski

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

Szkoła

14,5

72,3%

13,8

68,9%

28,2

71%

29,4

73,5%

Gmina

14,4

72,1%

11,3

56,7%

25,8

65%

28,4

71,0%

Powiat

14,7

73,5%

11,5

57,7%

26,2

66%

28,2

70,5%

Województwo

14,3

71,5%

11,1

55,3%

25,4

64%

28,3

70,8%

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

część humanistyczna

część mat-przyrodnicza

język angielski

język niemiecki

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

Szkoła

39,1

61,1%

29,6

52,9%

49,0

61,3%

25,2

63,0%

Gmina

39,5

61,7%

28,9

51,6%

40,4

50,5%

22,4

56,0%

Powiat

39,9

62,3%

28,9

51,6%

42,0

52,5%

22,8

57,0%

Województwo

40,9

63,9%

28,8

51,4%

41,6

52,0%

22,8

57,0%

 

 

OGŁOSZENIE!!!

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia podręczników do klasy  IV Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum zakupionych ze środków dotacji celowej rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika i dostarczenie go do szkoły do końca czerwca. Zakupu można dokonać na stronie wydawnictwa Nowa Era lub GWO (w zależności od podręcznika) według standardowych cen księgarskich.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I lub II Szkoły Podstawowej rodzic ucznia dokonuje wpłaty na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do  klasy ….., część …” (podając numer części).

4,21 zł – to koszt każdej części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej.

4,34 zł - to koszt każdej części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej

Potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto należy przynieść do sekretariatu szkoły.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu nakręconego przez DebicaTV podczas Dnia Patrona Szkoły

Reportaż 

 

Dziękujemy z całego serca!
  

Uczniowie Zespołu Szkół w Nagawczynie składają serdeczne podziękowania

na ręce właścicieli Centrum Mody Ślubnej Impresja przy ul. Sobieskiego 10 w Rzeszowie

za nieodpłatne wypożyczenie wspaniałych sukien ślubnych,

które zostały zaprezentowane w spektaklu na uroczystości zorganizowanej na cześć Patrona naszej Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Szanowni Państwo!

To dzięki Państwa  życzliwości oraz wielkiemu zaangażowaniu udało nam się sfinalizować projekt, który realizowaliśmy przez cały rok szkolny.

Dzięki Państwa filantropii nasz projekt zyskał wspaniałą oprawę a my doznaliśmy wiele radości i wzruszeń.

Realizujemy nasze pasje. To była fantastyczna przygoda.

Dziękujemy.