BIP

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

 ZARZĄDZENIE   Nr  2/2015

Dyrektora Zespołu Szkół w Nagawczynie

z dnia 19 lutego 2015 r. 

 

W sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej

 

Na podstawie art. 20a ust. 1, 3-7, art. 20e ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 1991 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 7)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie na rok szkolny 2015/2016 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin rekrutacji i przyjmowania uczniów

do Publicznej Szkoły w Zespole Szkół w Nagawczynie

 

Od 1 września 2015 r. do szkoły idą  dzieci urodzone w 2008 r. (siedmiolatki) oraz w 2009 r. (sześciolatki). 

§1

 1. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej Publicznej  Szkoły Podstawowej w Nagawczynie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica (prawnych opiekunów) kandydata.
 3. O przyjęciu dziecka, decyduje dyrektor, przy czym dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  przyjmowane są z urzędu, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów Wniosku stanowiącego zał. 1 do regulaminu.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu, wypełniają dodatkowo informacje zawarte w zał.2 do niniejszego regulaminu.
 5. Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie
  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 6. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może
  przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

§2

 1. Przyjmowanie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie rozpoczyna się na podstawie Wniosku, który  należy pobrać w placówce lub na stronie  internetowej szkoły,
  wypełnić i  złożyć  w szkole.
 1. Wniosek zawiera:

1)        Dane ucznia i jego rodziców/opiekunów:  

a)    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b)   imiona i nazwiska rodziców kandydata,  adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata,

c)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata (o ile je posiadają).

2)        Deklaracje związane z nauką religii i uczestnictwa w zajęciach  wychowania do życia
w rodzinie

3)        Deklarację pobytu dziecka na świetlicy szkolnej.

4)        Decyzję rodziców w sprawie wykorzystanie przez szkołę wizerunku ich dziecka. 

§3

Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

a)      od 15 marca do 15 kwietnia  – wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do szkoły,

b)      od 16 kwietnia – rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,

c)      30 kwietnia  – wywieszenie  na tablicy informacyjnej szkoły imiennej listy dzieci                przyjętych i nieprzyjętych.

§4

 1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba  miejsc w  klasie pierwszej,
  przyjęć dzieci dokonuje dyrektor szkoły. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w pierwszych klasach, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której  wchodzą:  

a)      dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, w tym jeden jako przewodniczący komisji,

b)        jeden  przedstawiciel rady rodziców.

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

d)      w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt,

e)      miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 pkt,

f)       kandydaci, których rodzice są nauczycielami i pracują w Zespole Szkół w Nagawczynie  – 6 pkt,

g)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt,

h)      jeżeli ze względów zdrowotnych bądź wychowawczych wskazana jest zmiana środowiska dla dziecka – 4 pkt,

i)        inne - szczególne i uzasadnione przypadki – 2 pkt.

 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są  kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów zgodnie z ilością wolnych miejsc.

§ 5

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)        ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2)        ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3)        sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc.

§6

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.  
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Nagawczynie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Zespołu Szkół, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§7

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Zespołu Szkół,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  Regulaminie.

§8

 1. Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie 
  internetowej szkoły.
 2. Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 1 marca 2015 roku.

 

 

JoomSpirit